Slik lager du fremtidsbilder for din bedrift (guide)

Fremtidsbilder Varde Hartmark.jpg

Vi vet vi står overfor en kraftig urbaniseringstrend, raskere digitalisering, robotisering og elektrifisering. Dette vil snu opp ned på spillereglene for de aller fleste virksomheter. I et slikt landskap, når usikkerheten er stor, er utvikling av fremtidsbilder en egnet metode for å stille bedre rustet i møtet med fremtidige utfordringer.

Tekst: Terje Male, assosiert partner Varde Hartmark

Estimert lesetid: 5 min.

Dette er ikke en ny bloggpost om at du som leder må innovere, “frem i skoene” og digitalisere virksomheten. Det har du nok allerede hørt og lest om tidligere.

I stedet ønsker jeg å dele hvordan vi benytter fremtidsbilder og veikart når vi utvikler strategier for våre kunder. Målet er å være så konkret som mulig, slik at du selv kan anvende metoden i din bedrift. Jeg har selv hatt stor glede av å bruke fremgangsmåten både som leder i et av Norges største handelshus og som konsulent.

I denne artikkelen vil du lære:

  • Hvordan usikkerhet kan bli en ressurs og brukes for å ta strategiske beslutninger

  • Hvordan analysen din blir en god beredskapsbank

  • Hvorfor du bør fremstille ulike fremtidsbilder

  • Utvikling av veikart som skisserer veien mot framtidsbildene

  • Fremtidsbilder: Steg for steg


Derfor er usikkerhet viktig i strategisk beslutningstaking

Forstår og håndterer du usikkerhet bedre enn konkurrentene kan virksomheten din oppnå konkurransefortrinn.

Usikkerhet oppstår når bedriften eller bedriftens ledelse ikke har fullstendig informasjon om hendelser og aktiviteter i omgivelsene. Når bedriften ikke har tilfredsstillende kunnskap om omgivelsesbildet er den heller ikke i stand til å vurdere hvilke konsekvenser endringer i omgivelsesbildet kan føre til. Dermed kan den heller ikke beslutte hvilke tiltak som bør settes inn for å utnytte muligheter eller møte potensielle trusler som kan oppstå i kjølvannet av endrede omgivelser.

I teorien skilles det mellom tre ulike former for usikkerhet knyttet til strategisk beslutningstaking:

1. Tilstandsusikkerhet: Usikkerhet knyttet til hva som skjer i omgivelsene, altså de endringer som finner sted i makro- eller mikro forholdene.

For eksempel: Hva slags innvirkning vil krav til miljø og urbanisering ha på virksomheten din? Hvordan vil endret kundeetterspørsel og nye konkurrenter påvirke deg?

2. Virkningsusikkerhet: Usikkerhet med tanke på å kunne forutsi hvilke konsekvenser endringsdriveren vil kunne ha på den spesifikke virksomheten.

For eksempel: Vil krav til miljø og bærekraft kunne resultere i nye reguleringer og lover? Og hvordan vil det eventuelt påvirke deg?

3. Responsusikkerhet: Usikkerhet i forbindelse med hvilke handlingsalternativer bedriften har og når det er trolig at endringen vil inntreffe.

For eksempel: Bransjen har fått ny regulering, hvilken handlingsalternativer har du til dette? Og har virksomheten nødvendig kompetanse, kapasitet og kapital for å gjennomføre nødvendige endringer?

Bruk analysen som en beredskapsbank

Selv om fremtiden er uforutsigbar, er den ikke “utenkbar”. Det er mulig å forestille seg hvordan fremtiden kan komme til å se ut. Organisasjonen må tenke igjennom spørsmål som «hva kan skje» og «hva hvis».

En scenarioanalyse må ha et klart beslutningsformål som utgangspunkt. Det er viktig allerede innledningsvis å avklare:

• Hva skal besluttes?

• Hvilke strategiske spørsmål skal vi ha svar på?

• Hvilken tidshorisont skal fremtidsbildene spenne over (3,5,7 eller 10 år)?

Deretter må variabler som man mener vil forme utviklingen kartlegges. Bruk gjerne to dimensjoner:

1. Makrovariabler: Gjerne ved et «PEST» rammeverk (Political, Economical, Social og Technological).

2. Mikrovariabler: Gjerne “Porters 5-krefter” (Kunder, Leverandører, Substitutter, Inntrengere og Konkurrenter).

Eks: Er det sannsynlig at din leverandør i fremtiden vil hoppe over forhandlerleddet og selge B2C?

Scenariobygging eller utvikling av fremtidsbilder kan på denne måten benyttes for å håndtere usikkerhet og drive innovasjon. Når det uforutsette oppstår har organisasjonen ved hjelp av fremtidstenking og fremtidsbilder bygget opp en handlingsberedskap.

Og beredskapen bygger du slik:

• Reduser tilstandsusikkerheten: Avdekk relevante usikkerhetsmomenter i samfunnsutviklingen, og bruk disse til å utvikle sannsynlige fremtidsbilder av tenkte virkeligheter.

• Reduser virkningsusikkerheten: Etabler forståelse av hvordan de tenkte virkelighetene kan påvirke bedriftens virksomhet.

• Reduser responsusikkerheten: Vurder hvordan bedriften skal reagere og kartlegg hvilke ressurser som må settes inn, enten for å utnytte muligheter, eller for å forberede seg på mulige trusler endringsdrivere kan bidra til å skape.

Sørg for å vise flere bilder av fremtiden

Når mulige endringsvariabler er kartlagt er det viktig å sortere driverne etter viktighet og grad av usikkerhet. Eliminer de mindre relevante faktorene, bland det usikre med det sikre og bruk dette grunnlaget til å forme mulige fremtidsbilder.

Fremtidsbildene som tegnes opp bør være arketypiske. Det vil si: De må illustrere ulike bilder av fremtiden, ikke bare variasjoner av det samme bildet.

Et godt tips kan være å bruke de sikreste endringsvariablene, og ta ut variasjonen på de mer usikre variablene. Sørg for at det samlede bildet som tegnes opp spenner over et vidt mulighetsrom. Altså, det er viktig at du er forberedt på flere mulige utfall og eventualiteter.

Still deg igjen spørsmål som «Hva kan skje?» og «Hva hvis» når du gjør denne øvelsen.

Det er også et poeng at alle bildene er like sannsynlige og like grensesprengende. En ganske vanlig fallgruve er å utvikle ett sannsynlig og flere mindre sannsynlige scenarier. Da blir det lett å velge det mest sannsynlige alternativet, og glemme de andre. Det vil jeg ikke anbefale.

Kombiner fremtidsbildene med veikart:

Fremtidsbilder som strekker seg 5-7 år fram i tid kan være utfordrende for innovasjonstakten. Det kan være vanskelig å tenke så langt frem. Derfor anbefaler jeg å lage et veikart frem mot hvert enkelt scenario.

Veikartene skal tydelig vise hvilke variabler og hendelser og når de mulig slår til.

Ved å presisere når nødvendige innovasjoner må være klare, sikrer du fortgang i prosessen.

Veikartene retter fokus på:

• Utvikling av nødvendige innovasjoner (nye produkter, teknologi etc)

• Hvilke egenskaper bedriften må utvikle og forsterke? Når må disse være klare? (teknologi, kompetanse, tjeneste og produktkatalog etc.)

• Hvilke handlingsalternativer bedriften har (organisasjonens kapitalbehov, kompetanse, infrastruktur og nettverk etc.)

Det betyr at veikartene blir helt avgjørende for å bestemme hvilke tiltak du skal gjøre og når de må være iverksatt for å utnytte mulighetene eller møte fremtidige trusler.

Strategiutvikling: Fremtidsbilder steg for steg

Fremtidsbilder Steg for steg (1).png

Det er tid for å oppsummere. Følg denne guiden steg for steg for å lage fremtidsbilder:

1. Felles forståelse

Start med å etablere en felles forståelse for hva fremtidsbildene skal brukes til. Deriblant hvilke strategispørsmål skal de besvare, og tidshorisonten de skal spenne over.

2. Sett sammen et team
Sett sammen et tverrfaglig team (gjerne med eksterne korrektiv) som en del av arbeidsgruppen.

3. Samle informasjon
Gjennomfør en grundig informasjonskartlegging. Hvor står organisasjonen mentalt og hva tenker eksterne aktører? Hvilke forhold er vi rimelig sikre på og hvor er det større grad av usikkerhet?

4. Bestem scenarier
Analyser og bestem grunnstruktur for de ulike scenariene. Alle må være sannsynlige og de må spenne over et stort utfallsrom.

5. Legg de sikre scenariene i bunn for alle mulighetsbildene
Alle scenariene bør bygge på de faktorene som er sikre og variere på de faktorene hvor det hersker usikkerhet.

6. Forstå de usikre elementene
Vær grundig i utforskningen av de usikre elementene. Legg vekt på å forstå hvordan disse kan komme til å påvirke virksomheten.

7. Benytt deg å fremtidsbildene
«Besøk de ulike scenariene» Skriv ut strategiske kortversjoner og start med å kartlegge de strategiske konsekvensene for organisasjonen.


Har du kommet helt hit, er sjansen stor for at du, i likhet med meg, forstår hvordan endringstakten øker med usikkerheten til fremtiden. Da håper jeg at denne artikkelen kan ha bidratt til å vise deg hvordan bruk av fremtidsbilder kan være et veldig godt verktøy for å redusere usikkerhet og legge gode planer for fremtiden.

Terje 400.png
 

Terje Male

Assosiert Partner
+47 909 19 399
tm@vardehartmark.no

- Jeg var kun en liten brikke i et enormt system

Varde Hartmark karriere Stefan.jpg

Menneskene i Varde Hartmark

Jeg har alltid vært motivert og drevet av resultater. Da jeg studerte gjorde jeg det bra fordi jeg fant motivasjon til å lese og legge inn innsatsen som måtte til for å få gode karakterer. Den umiddelbare responsen, eller kicket, en god karakter ga - trigget meg til å legge inn alle timene på lesesalen. Ikke for karakterens skyld. For meg var en god karakter et svart/hvitt bevis på at jeg hadde gjort en skikkelig jobb.

Mot slutten av studieløpet var det mye fokus på å få jobb før man var ferdig. Det gjorde at jeg kanskje litt for raskt takket ja til en jobb som egentlig ikke passet meg. Det var et stort og anerkjent selskap, men det hjalp lite ettersom arbeidsoppgavene ikke motiverte meg.

Da jeg begynte i jobben var det tydelig at jeg kun var en liten brikke i et enormt system. Jeg gjorde en jobb, leverte det fra meg og så aldri noe mer til det. Ingen respons, ingen triggerpunkter for å yte det lille ekstra. Og hvordan resultatet ble? Har ikke peiling! Jeg jobbet, leverte fra meg et regneark og startet på et nytt.

Jeg skjønte etterhvert at denne jobben ikke passet for meg. Jeg begynte å se etter nye utfordringer. Jeg ville finne et selskap hvor jeg fikk “skole-effekten”. Hvor jeg kunne få umiddelbare tilbakemeldinger på jobben jeg gjorde. At jobben jeg gjorde faktisk var viktig for at selskapet skulle levere bra - og at jeg fikk følge og påvirke prosessen fra start til slutt.

Så fikk jeg et jobbtilbud fra Varde Hartmark og takket ja.

Jeg har alltid tenkt at consulting kunne være noe for meg. Jeg liker å få presentert et problem, sette meg ned med et team, analysere og komme opp med en løsning. Før vi implementerer tiltakene vi har kommet frem til.

I Varde Hartmark får jeg jobbe både med folk på min egen alder og erfarne næringslivsledere som har stått i stormen. Tillits- og læringskurven er bratt hvis du liker en hverdag som dette. Vi er ikke flere enn at alle må bidra og spille en viktig rolle. Det var litt skummelt i starten, for det er veldig synlig hvis du ikke gjør jobben. Men det trigger meg.

Når vi oppsummerer prosjektet med kunden kommer tilbakemeldingen. Eller karakteren. En karakter jeg kan være med å påvirke. Hvis jeg gjør det som kreves.

Ekte eierskap til oppgaven, ansvar og tilbakemelding.

Det er det som motiverer meg.

- Stefan Elston, fagkonsulent

Ledige stillinger: Konsulenter og analytikere

Bilde5.jpg

Føler du deg truffet når stikkordene er problemløsing og gjennomføringskraft? Vi søker deg som ønsker å bli en del av vårt skarpe team med konsulenter.

Dette er hverdagen i Varde Hartmark

Vardegruppen er blant Norges hurtigst voksende konsulentgrupperinger med management consulting-selskapet Varde Hartmark som kraftsenteret i gruppen. Varde Hartmark løser oppdrag ved å kombinere harde og myke fagdisipliner. Gjennom våre verdier gjennomføringskraft og resultatansvar får vi tall og folk til å spille sammen, og strategier og planer til å fly. I Konsulentguiden 2018 ble vi kåret til «Best på verdiskaping» - en pris som ikke kom tilfeldig.

Vi jobber nemlig i tett kontakt med våre oppdragsgivere og skaper varige verdier. Det gjør vi med et bredt spekter av velprøvde arbeidsmetoder og verktøy som er utviklet gjennom en årrekke i kontakt med norske og internasjonale fagmiljøer. Nå trenger vi flere dyktige folk.

Arbeidsoppgaver

Som konsulent i Varde Hartmark vil du bidra til å løse våre oppdragsgiveres mest komplekse utfordringer. Hva dine konkrete arbeidsoppgaver vil være, kommer helt an på prosjekt og kunde.

Våre tjenester spenner seg over en rekke fagdisipliner, men innenfor disse kategoriene løser vi ofte utfordringer for våre oppdragsgivere:

• Strategirealisering

• Organisasjonsutvikling

• Talent Management / Employer Branding

• Posisjonering av nye tjenester, produkter eller destinasjoner

Du vil starte med å forstå hvem Varde Hartmark er og bli kjent med dine nye kollegaer (som for øvrig er veldig hyggelige), før vi setter deg i prosjekter som er tilpasset din kompetanse og ditt erfaringsnivå.

Vi søker deg som

• Har en mastergrad og kan vise til solide akademiske resultater

• Har gode språkkunnskaper. Norsk flytende er et krav, og vi ser gjerne at du behersker andre språk i tillegg

• Har god tallforståelse

• Har høy arbeidskapasitet og gjennomføringskraft

Som person er du lærevillig og utpreget løsningsorientert. Du er en naturlig initiativtaker og har et brennende ønske om verdiskapning gjennom ditt arbeid. At du ser viktigheten av et godt arbeidsmiljø, er en selvfølge.

Vi tilbyr

• Gode betingelser

• Fleksibel arbeidstid

• Godt arbeidsmiljø

• Årlige studieturer

• God istandsetting og gode utviklingsmuligheter

PS: Lurer du på hvordan det er å være konsulent i Varde Hartmark? Anri Håvard Hebib er blant våre siste tilskudd og jobber som konsulent hos oss i dag. Han kan fortelle om hverdagen i Varde Hartmark:

« Fra første dag har jeg følt meg som en del av laget. Jeg fikk tidlig følelsen av å skape noe, og jeg har fått utfordringer som innebærer mye ansvar på spennende prosjekter. Fordelen med Varde Hartmark er alle de varierte arbeidsoppgavene. Her gjelder det å hoppe i det med begge beina og ta fatt på de utfordringene jeg møter på. Jeg stortrives i et slikt miljø. »

Om Varde Hartmark

Varde Hartmark representerer mer enn 20 ulike fagområder med analytikere, IT-programmerere, filosofer, strateger, lederutviklere, kommunikasjonsrådgivere og organisasjonspsykologer. Våre medarbeidere har fremragende forståelse for tall eller folk, og mange behersker også kombinasjonen.

Søk på stillingene her

Kontaktperson:
Even Nordstrøm
Daglig leder Varde Hartmark
en@vardehartmark.no
+47 411 89 012